Tác giả: admin

[22/04/23] Đòn Bẩy Đào Tạo

Đòn bẩy Đào Tạo trong bối cảnh VUCA VUCA – đầy biết động, bất định và phức tạp với nhiều thay đổi từ tình hình kinh tế, xã hội, công nghệ,… Để chuyển động, thích ứng kịp thời doanh nghiệp cần có một năng lực đặc biệt mới đó là “năng lực linh hoạt – […]

Read More