Chuyên mục: Các khoá học Inhouse

Gamification in Business – Game hóa các hoạt động trong kinh doanh – LadiPage

Gamification in Business – Game hóa các hoạt động trong kinh doanh THỜI GIAN ĐÀO ĐẠO: 4 BUỔI Hiểu đúng về khái niệm Gamification Những lợi ích và khả năng ứng dụng Gamification trong kinh doanh Nắm rõ những phương cách ứng dụng Gamification trong kinh doanh MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH Gamification ứng với […]

Corporate Culture – Văn hóa doanh nghiệp

C1236: Corporate Culture – Văn hóa doanh nghiệp Thời gian: 01-03 giờ Mục tiêu: Hiểu đúng về “văn hoá doanh nghiệp” Nắm rõ các cấp độ thực thi văn hoá doanh nghiệp Hiểu đúng về lợi ích của VHDN trong kinh doanh Nội dung: Văn hoá doanh nghiệp là gì Các yếu tố hình thành […]

TeamENGAGE – Gắn kết đội ngũ

C1235: TeamENGAGE – Gắn kết đội ngũ Thời gian: 01-03 giờ Mục tiêu: Nắm được tầm quan trọng của gắn kết đội ngũ Các yếu tố quan trọng trong gắn kết đội ngũ Ứng dụng các hành động thực tế trong gắn kết đội ngũ Nội dung: Hiểu đúng về gắn kết đội ngũ theo […]