Maximize Your Performance – Nâng cao hiệu suất làm việc

C0618: Maximize Your Performance – Nâng cao hiệu suất làm việc

Thời gian: 04 buổi

Mục tiêu:

  • Nắm bắt được những nguyên lý gia tăng hiệu suất làm việc
  • Hiểu và ứng dụng được những phương pháp và công cụ tăng hiệu suất làm việc
  • Tối ưu các nguồn lực cho doanh nghiệp

Nội dung:

  • Hiệu suất cá nhân và hiệu quả công việc
  • Loại bỏ những tác nhân gây hiệu suất thấp
  • Tương tác và lập kế hoạch thực thi công việc
  • Đòn bẩy nguồn lực trong thực thi công việc
  • Nâng cấp kỹ năng, gia tăng hiệu suất
  • Phương pháp đo lường hiệu suất công việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *