Positive Mindset – Tư duy tích cực

C0616: Positive Mindset – Tư duy tích cực

Thời gian: 04 buổi

Mục tiêu:

  • Hiểu và nắm bắt được mô hình suy nghĩ và cảm xúc
  • Nắm vững những công cụ, quy trình và công thức tư duy tích cực
  • Biết cách làm chủ tâm trí và suy nghĩ tích cực

Nội dung:

  • Mô hình tâm lý hành vi
  • Công thức thay đổi NPK
  • Công thức đón nhận Yinyang
  • Quy trình đổi khung Reframing
  • Làm chủ tư duy và cảm xúc 7-Circles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *