The Leader as Coach – Coaching dành cho lãnh đạo

C0102: The Leader as Coach – Coaching dành cho lãnh đạo

Thời gian: 04 – 06 buổi

Mục tiêu:

  • Nắm vững mô hình và quy trình coaching
  • Sở hữu những phương pháp và công thức coaching
  • Thực hành được những kỹ năng coaching cần thiết

Nội dung:

  • Coaching và vai trò của coaching trong lãnh đạo
  • Mô hình coaching GROW và quy trình coaching 9 bước
  • Các dạng câu hỏi trong coaching
  • Phương pháp coaching dành cho lãnh đạo
  • Biểu mẫu coaching theo quy trình 9 bước
  • Bộ kỹ năng coaching: đồng điệu, lắng nghe sâu, đặt câu hỏi
  • Kỹ năng phản hồi tích cực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *